گوگل بوت و انتقال 70٪ سایت ها به فهرست اول موبایل

با آماده شدن گوگل برای انتقال همه سایتها به فهرست بندی اول موبایل ، این شرکت تأیید می کند 70٪ سایت ها قبلاً تغییر کرده اند. 30٪ باقیمانده حداکثر تا ماه سپتامبر به نمایه سازی مشترك موبایل منتقل می شود. 

بیشتر بخوانید

Share